توسط برخی از افراد متاسفانه باعث رنج و ازار همسایگان --مریضها و زخمی شدن انسان های بی گناه می شود بهتر است ما به عنوان اشرف مخلوقات که دارای شعور و فهم هستیم از قواعد هنجار زا که باعث زخمی شدن و ازار به دیگران میشود کا ملا خوداری کنیم در ائین ما ایرانیان روزها مهم هستند ایا بهتر نیست به جای ایجاد اشفتگی و سر وصدا در محله دعا و استغفار کنیم شور و شادی هریک جایگاه و در چهار چوب خودش خوب است اما به قیمت هنجار شکنی و اذیت دیگران نمی ارزد عابران و انسانهایی که هیچ گونه دخالتی در این امر ندارند چرا باید شریک از دست دادن عضو وبینایی خود شوند امیدواریم به خود ائیم و چهارشنبه اخر سال را به روز بد خاطره در زندگی مبدل نکنیم

                                                                  


ابادی (روستا ) در سیستان ----نهور منبع : ابادی (روستا ) در سیستان ----نهور |چهارشنبه سوری یکی از روز ها یی است که به جای شادی و نظم اجتماعی
برچسب ها :